ФОРУМ   >>   Организациона платформа

Организациски дел

Принципите на анархистичка организација

Генералните конструктивни принципи поставени погоре ја претставуваат организационата платформа на револуционерните сили на анархизмот.

Оваа платформа е градена околу одредено теоретско тактичко гледиште. Ова е минимумот при кој сите борци на организираното анархистичко движење мора да се соберат.

Задачата на платформата е да ги собере сите здрави елементи од анархистичкото движење во единствена активна и трајно делотворна организација, Генералниот сојуз на анархисти. Сите активни борци на анархизмот мора да ги насочат своите ресурси во создавањето на оваа организација.

Основните организациони принципи на Генералниот сојуз на анархисти се следниве:

  1. Единство на теоријата
  2. Теоријата е сила која ја води активноста на индивидуалните луѓе и индивидуалните организации по одреден пат кон одредена цел. Природно, таа мора да се сподели со сите личности и сите организации кои ќе се приклучат на Генералниот сојуз. Активноста на Генералниот анархистички сојуз, и општо и во деталност, мора да биде совршено конзистентна со теоретските принципи изнесени од Сојузот.
  3. Единство во тактиката или колективен метод на акција
  4. Тактичките методи применувани од индивидуалните членови или групи во сојузот мора исто така да бидат обединети, строго конзистентни едни со други како и со целокупната теорија и тактика на сојузот. Споделувајќи генерална (заедничка) тактичка линија во движењето е од клучно значење за постоењето на организацијата и на целото движење: го ослободува движењето од конфузијата што се покренува од повеќето меѓусебно спротивставени тактики и ги фокусира сите сили на движењето во заедничка насока што води до одредена цел.
  5. Колективна одговорност
  6. Праксата на делување врз основа на нечија одговорност мора строго да се осуди и отфрли во рамките на анархистичкото движење. Областите на револуционерниот, општествениот и политичкиот живот се длабоко колективни по природа. Револуционерната јавна активност во тие области не можат да бидат базирани на индивидуалната одговорност на поедините борци. Извршното тело на генералното анархистичко движење - Анархистичкиот сојуз - зазема одлучен став против тактики на не пресметливиот индивидуализам и го воведува принципот на колективна одговорност во редовите: сојузот во целина е одговорен за револуционерната и политичката активност на секој член од сојузот; исто така, секој од неговите членови е одговорен за револуционерната и политичката активност на сојузот како цело.
  7. Федерализам
  8. Анархизмот отсекогаш ја отфрлал централизираната организација и во однос на општествениот живот на масите и во областа на својата политичка активност. Системот на централизација се потпира врз задушување на духот на критиката, иницијативата и независноста на секоја индивидуа и врз слепата послушност на масите кон „центарот“. Природна и неизбежна последица од овој систем е поробувањето и механизацијата, и на јавниот живот и на животот на партиите. Спротивно на централизмот, анархизмот отсекогаш го предлагал и бранел принципот на федерализмот, што ги комбинира независноста на индивидуата или организацијата со нивните иницијативи и служењето на заедничката кауза. Со комбинирање на идејата за независност и исполнување на секое право на индивидуата во служба на општествените потреби и инстинкти, федерализмот го поплочува патот за секоја целосна манифестација на способностите на секоја индивидуа. Но многу често федералистичкиот принцип бил деформиран во анархистичките редови; премногу често бил земан за значење примарно на правото да се покаже нечие его и да се занемарат обврските кон организацијата. Оваа дисторзија предизвика голема неорганизираност во нашето движење во минатото и време е да се стави крај на тоа еднаш засекогаш. Федерализмот значи слободен договор на индивидуи и цели организации врз основа на колективен стремеж, со цел да се постигне заедничка цел. Е сега, секој таков договор во било која федеративна унија може да стане реалност (наместо постоење само на хартија) ако суштинските услови се исполнети каде сите страни на договорот и на унијата целосно ги почитуваат обврските што ги зеле и се справуваат со одлуките кои се донесени заедно. Во секој општествен проект, без разлика колку е широка федералистичката основа над кои што се гради, нема да постојат права без одговорност, како што нема да има одлуки без овие да се имплементираат. Тоа е дотолку понеприфатливо во една анархистичка организација која презема обврски само на себе со оглед на работниците и општествената револуција. Како резултат, федералистичкиот тип на анархистички организации, додека се признава правото на секој член на организацијата за независност, слобода на мислење, лична иницијатива и индивидуална слобода, му доверува на секој член одредени организациони должности, барајќи тие целосно да се извршат и нивните заеднички одлуки да се спроведат на дело. Само на овој начин федералистичкиот принцип ќе биде оживотворен и анархистичката организација ќе функционира правилно и ќе се движи кон целта што ја има поставено. Идејата на Генералниот сојуз на анархисти го покренува прашањето на координација на активностите на сите сили на анархистичкото движење. Секоја организација здружена со сојузот, претставува жива ќелија што е дел од целиот организам. Секоја ќелија има свој секретаријат за олеснување на активностите и за обезбедување на теоретско и политичко водење. Со цел да се координираат активностите на сите придружени организации на сојузот, треба да се воспостави специјално тело во форма на Извршен комитет на сојузот. Следните функции ќе бидат пропишани на тој комитет: спроведување на одлуките донесени од сојузот, како што е назначено; надгледување на активноста и теоретскиот развој на индивидуалните организации, со одржување на целосната теоретска и тактичка линија на сојузот; надгледување на генералната состојба на движењето; одржување на функционалните организациони врски помеѓу сите организации членови на сојузот, како и со сите други организации. Правата, одговорностите и практичните задачи на Извршниот комитет се поставени од конгресот на генералниот сојуз. Генералниот сојуз на анархисти има одредена и добро дефинирана цел. За доброто на успехот на општествената револуција, мора пред се да ги одбере најкритичните и револуционерни елементи од селаните и работниците за нивно вклучување во него. Како организација што промовира општествена револуција (и исто така антиавторитарна организација) која бара непосредно уништување на класното општество, Генералниот сојуз на анархисти исто така се потпира и на две фундаментални класи од сегашното општество - работниците и селаните - и еднакво ја олеснува потрагата на двете за еманципација. Што се однесува на градските работнички револуционерни трудови организации, Генералниот сојуз на анархисти мора да се потруди да стане нивни пионер и теоретски ментор. Генералниот сојуз на анархисти си ги поставува себе си истите задачи кога се во прашање експлоатираните селански маси, да служи на својата основа, играјќи ја истата улога како и револуционерните синдикати на градските работнички класи, тоа мора да се обиде да развие мрежа од револуционерни селански економски организации, и понатаму, одреден Селански сојуз изграден на антиавторитарни принципи. Роден од масите на работниците, Генералниот сојуз на анархисти мора да учествува во сите аспекти од нивниот живот, секогаш и секаде носејќи го духот на организација, истрајност, борбеност и волјата за да се продолжи со офанзивата. Само тогаш ќе биде способно да ја исполни својата улога, да ја изврши својата теоретска и историска мисија во општествената револуција на работниците и да стане организираниот предводник во процесот на еманципација.